REGULAMIN KONKURSU

 

Regulamin Konkursu Wydawnictwa MBBOOKS

„Opisz najciekawsze wakacyjne zajęcia literackie dla dzieci i wygraj książki”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.

Wydawnictwo MBBooks ogłasza Konkurs dla bibliotek szkolnych i publicznych, szkół podstawowych oraz przedszkoli w Polsce na najciekawsze wakacyjne zajęcia literackie dla dzieci.

2.

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

 

§2. ORGANIZATOR KONKURSU

 

Organizatorem Konkursu jest: Wydawnictwo MBBooks, biuro: Aleja Solidarności 117 lok. 310, 00-140 Warszawa, siedziba: ul. Zachodnia 31, 05-092 Łomianki, nr telefonu: 0048 502 102 670, e-mail: wydawnictwo@mbbooks.eu, strona internetowa: www.mbbooks.eu, REGON: 015601044, NIP: 118-092-65-20

 

§3. TEMAT KONKURSU

 

Temat Konkursu: „Opisz najciekawsze wakacyjne zajęcia literackie dla dzieci i wygraj książki”.

 

§4. PRZEDMIOT i CEL KONKURSU

 

Celem Konkursu jest zaangażowanie Bibliotek, Szkół podstawowych i przedszkoli do rozmowy z dziećmi o literaturze również w czasie wakacji oraz udowodnienie, że czas spędzony z książką i na rozmowie o niej może być doskonałą letnią zabawą.

 

§5. DEFINICJE

 

Definicje i terminy użyte w dalszej części Regulaminu oznaczają:

 

Konkurs – oznacza konkurs organizowany przez Wydawnictwo MBBooks pod tytułem: „Opisz najciekawsze wakacyjne zajęcia literackie dla dzieci i wygraj książki”.

Jury Konkursu – osoby wyznaczone przez Organizatora do oceny zgłoszeń konkursowych nadesłanych na Konkurs,

Uczestnik Konkursu: Biblioteka, Szkoła podstawowa lub Przedszkole – podmiot, który nadesłał Zgłoszenie na Konkurs

Zgłoszenie konkursowe lub w skrócie Zgłoszenie – opis zajęć dla dzieci o tematyce literackiej przeprowadzonych w danej placówce w dniach 22.06 – 31.08. 2018 r. nadesłany na Konkurs

Zwycięzca – Uczestnik Konkursu: Biblioteka, Szkoła podstawowa lub Przedszkole, których zgłoszenie zostało nagrodzone przez Jury Konkursu.

 

§6. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU I PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY DO KONKURSU

 

1.

Podmiotem przystępującym do Konkursu i jego Uczestnikiem jest Biblioteka szkolna lub publiczna, Szkoła podstawowa lub Przedszkole.

2.

Biblioteka, Szkoła podstawowa lub Przedszkole zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez przesłanie opisu zajęć literackich dla dzieci przeprowadzonych w danej placówce, które odbyły się  w dniach 22.06 -31.08. 2018 r.  do Wydawnictwa MBBOOKS w terminie określonym w warunkach Konkursu.

3.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko osoby reprezentującej placówkę zgłaszająca udział w Konkursie,
  • Dane adresowe placówki,
  • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej (e-mail i telefon)
  • Opis wakacyjnych zajęć literackich dla dzieci oraz opcjonalnie zdjęcia w formacie JPG (przesyłając zdjęcia placówka uczestnicząca w Konkursie tym samym wyraża zgodę na publikację zdjęć, w szczególności wizerunku dzieci  na stronie internetowej i w newsletterze Wydawnictwa MBBOOKS, a Wydawnictwo MBBOOKS nie bierze odpowiedzialności za publikowane zdjęcia) w tym: datę przeprowadzenia zajęć, ilość i przedział wiekowy uczestników, czas trwania zajęć, temat i cel zajęć.

 

§7. WARUNKI KONKURSU

 

  1. Do Konkursu można zgłaszać opisy wakacyjnych zajęć literackich dla dzieci przeprowadzonych w dniach 22.06 – 31.08.2018 w placówce bibliotecznej, szkolnej lub przedszkolnej.

2.   Każda placówka może przesłać jeden opis zajęć.

3.  Konkurs jest jednoetapowy.

4.  Uczestnikami Konkursu mogą zostać Biblioteki szkolne i publiczne, Szkoły podstawowe i Przedszkola.

5.  Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie Zgłoszenia spełniające warunki Konkursu.

6.  Każde Zgłoszenie musi zawierać: dane adresowe placówki, dane kontaktowe osoby zgłaszającej (reprezentującej placówkę) w tym adres e-mail i numer telefonu, datę przeprowadzenia zajęć, opis zajęć (maksymalnie jedna strona o formacie A4, około 1800 – 2000 znaków), ilość i przedział wiekowy uczestników zajęć, temat oraz cel zajęć oraz opcjonalnie zdjęcia (maksymalnie 3) w formacie JPG. Przesyłając zdjęcia placówka uczestnicząca w Konkursie tym samym wyraża zgodę na publikację zdjęć, w szczególności wizerunku dzieci  na stronie internetowej i w październikowym newsletterze literackim Wydawnictwa MBBOOKS, a Wydawnictwo MBBOOKS nie bierze odpowiedzialności za publikowane zdjęcia.

7.  Zgłoszenie nie może dotyczyć spotkań autorskich. Zajęcia muszą być zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników danej placówki (Biblioteki, Szkoły podstawowej, Przedszkola)

8.  Uczestnik przesyłając Zgłoszenie na Konkurs tym samym wyraża zgodę na publikację danych osobowych w przypadku ogłoszenia wyników Konkursu oraz udostępnia dane adresowe  w celu przesłania nagrody.

9.  Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: wydawnictwo@mbbooks.eu

z dopiskiem „KONKURS” w temacie maila do dnia 15 września 2018 r.

10.  Zgłoszenia udziału w Konkursie nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

§8. CZAS TRWANIA KONKURSU

 

1.

Zgłoszenia na Konkurs muszą dotyczyć zajęć przeprowadzonych w dniach 22.06.2018 – 31.08.2018. Ostateczny termin nadsyłania Zgłoszeń konkursowych mija 15 września 2018 roku.

2.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 września 2018 roku. O wynikach Konkursu Organizator powiadomi Zwycięzców telefonicznie i mailowo do dnia 10 października 2018 roku.

 

§9. NAGRODY I KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA

 

  1. Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, będą oceniać Zgłoszenia według następujących kryteriów:

a) oryginalność  zajęć

b) zgodności z tematem konkursowym (temat dotyczy literatury).

2.

Jury Konkursu przyzna nagrody Zwycięzcom, tj.   placówkom (Bibliotekom, Szkołom Podstawowym lub Przedszkolom) które nadesłały Zgłoszenie.

3.

Nagrodą w Konkursie będzie:

a)

publikacja opisu wakacyjnych zajęć literackich dla dzieci w październikowym newsletterze literackim oraz na stronie internetowej Wydawnictwa MBBOOKS wraz z przesłanymi zdjęciami i opisem nagrodzonej placówki

b)

2 egzemplarze albumów wierszy autorstwa Margarett Borroughdame „Rozkoszne lato”.

4.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rozdania nagród telefonicznie oraz mailowo przez Organizatora.

5.

Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie oraz nie podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego.

6.

Organizator przyzna maksymalnie 5 równorzędnych nagród w postaci 2 egzemplarzy albumów wierszy autorstwa Margarett Borroughdame „Rozkoszne lato”. Zostaną one przesłane pocztą na wskazany adres.

 

§10. KOMUNIKACJA

 

1.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mbbooks.eu

2.

Na stronie internetowej, o której mowa powyżej znajdą się następujące informacje

a) Regulamin Konkursu

 

b) Opis Konkursu.

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.

Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie udostępniany na żądanie każdego zainteresowanego.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3.

Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny tekst Regulaminu.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia, w przypadku gdy Zgłoszenia konkursowe nie będą spełniały wymogów założonych przez Organizatora lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora, np. tzw. siły wyższej.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Dostawców Internetu np.  niedostarczenie Zgłoszenia bądź dostarczenie po upływie regulaminowego czasu.

6.

Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzyga Organizator.

7.

W przypadku niemożności rozstrzygnięcia kwestii spornych powstałych w trakcie realizacji Konkursu przez Organizatora kwestie te rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

8.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu czyli dnia 30 lipca 2018 roku i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie

danych przez uczestników Konkursu.

——————————————————————————————————

Lista załączników:

1.Załącznik nr 1 – Opis Konkursu

 

Załącznik nr 1

OPIS KONKURSU

„Opisz najciekawsze wakacyjne zajęcia literackie dla dzieci i wygraj książki”

 

1.

Do Konkursu można zgłaszać opisy wakacyjnych zajęć literackich dla dzieci przeprowadzonych w dniach 22.06 – 31.08.2018 w placówce bibliotecznej, szkolnej lub przedszkolnej.

2.

Każda placówka może przesłać jeden opis zajęć.

3.

Konkurs jest jednoetapowy.

4.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Biblioteki szkolne i publiczne, Szkoły podstawowe i Przedszkola.

5.

Temat zajęć musi dotyczyć literatury np. konkretnej książki, sylwetki pisarza, postaci literackiej, gatunku literackiego lub innych zagadnień z dziedziny literatury.

6.

Forma zajęć jest dowolna, np. pogadanka, wykład, dyskusja, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, praca z podziałem na grupy.

7.

Zgłoszenie nie może dotyczyć spotkań autorskich. Zajęcia muszą być zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników danej placówki (Biblioteki, Szkoły podstawowej, Przedszkola)

8.

Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie Zgłoszenia spełniające warunki Konkursu.

9.

Każde Zgłoszenie musi zawierać: dane adresowe placówki, dane kontaktowe osoby zgłaszającej (reprezentującej placówkę) w tym adres e-mail i numer telefonu, datę przeprowadzenia zajęć, opis zajęć (maksymalnie jedna strona o formacie A4, około 1800- 2000 znaków), ilość i przedział wiekowy uczestników zajęć, temat oraz cel zajęć oraz opcjonalnie zdjęcia (maksymalnie 3) w formacie JPG. Przesyłając zdjęcia placówka uczestnicząca w Konkursie tym samym wyraża zgodę na publikację zdjęć, w szczególności wizerunku dzieci  na stronie internetowej i w newsletterze Wydawnictwa MBBOOKS, a Wydawnictwo MBBOOKS nie bierze odpowiedzialności za publikowane zdjęcia.

10.

Uczestnik przesyłając Zgłoszenie na Konkurs tym samym wyraża zgodę na publikację danych osobowych w przypadku ogłoszenia wyników Konkursu oraz udostępnia dane adresowe  w celu przesłania nagrody.

11.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: wydawnictwo@mbbooks.eu

z dopiskiem „KONKURS” w temacie maila do dnia 15 września 2018 r.

12.

Zgłoszenia udziału w Konkursie nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

13.

Organizator przyzna maksymalnie 5 równorzędnych nagród w postaci 2 egzemplarzy albumów wierszy autorstwa Margarett Borroughdame „Rozkoszne lato”. Zostaną one przesłane pocztą na wskazany adres.

14.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rozdania nagród telefonicznie oraz mailowo przez Organizatora.

15.

Ostateczny termin nadsyłania Zgłoszeń konkursowych mija 15 września 2018 roku.

16.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 września 2018 roku. O wynikach Konkursu Organizator powiadomi Zwycięzców telefonicznie i mailowo do dnia 10 października 2018 roku.

17.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora www.mbbooks.eu i  w październikowym newsletterze Wydawnictwa MBBOOKS.

 

Dane kontaktowe Organizatora:

 

Wydawnictwo MBBOOKS

Anna Kwoczko

tel. 0048 502 102 670

wydawnictwo@mbbooks.eu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Pola wymagane *

2 × three =